POVODŇOVÝ PLÁN obce TICHÁ (N.Jičín, Frenštát pR)

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Tichá ID dPP:11757 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh.Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Tichá podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Frenštát pod Radhoštěm. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Tichá a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na tic.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Tichávka
  • Lubina, Rakovec
  • Lubinka, Dlouhý potok, Bystrý potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:
dle §78, písm. b) a §83, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách

Povodí Odry, s. p., Ostrava
zn. POD/09413/2018/922/45.05 ; ze dne 20.06. 2018

Lesy České republiky, s. p.,
ST oblast povodí Odry - Frýdek Místek
Č.j.: LCR951/002758/2018   ze dne 20.06.2018
Soulad nadřízeného povodňového orgánu:
dle § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí
Č.j.: OŽP/27583/2018/espur /spis 5106/2018 ze dne 2.10.2018
Osoba zodpovědná za GDPR:
JUDr. Jan Šťastný, MPA, tel: 777 418 512, email: stastny@catania.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část leden 2023
organizační část leden 2023
grafická část červen 2020
přílohy červen 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze leden 2023
offline verze červen 2018
digitalizovaná verze leden 2023
databáze POVIS leden 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i