Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Frenštát pod Radhoštěm. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Tichá, Tichá 1; Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Tichá, Tichá 1


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise; jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Tichá

adresa: Obec Tichá, Tichá 1, 742 74 Tichá na Moravě
telefon/fax: 556 858 128; e-mail: obecni.urad@ticha.cz  
web:   www.ticha.cz

poř.

příjmení, jméno, titul                      

funkce v komisi

adresa bydliště

kontakt

1

Mgr. Štefková Michaela

předseda

Tichá č.p. 523

556 840 126

723 990 520

2

Ing. Bordovský Petr

místopředseda

Tichá č.p. 421

739 078 307

3

Mgr. Kocourková Dana

tajemnice, zapisovatelka

Tichá č.p. 377

739 067 169

4

Hoffmann Michal

velitel JSDH

Tichá č.p. 333

737 357 070

5

Kundrát Ladislav

člen, JSDH

Tichá č.p. 579

737 917 140

6

Bc. Palacký Stanislav

člen

Tichá č.p. 363

776 244 007

7

Ing. Slačík, Zdeněk

člen

Tichá č.p. 458

602 777 194

8

Špaček, Josef

člen

Tichá č.p. 484

604 846 379

9

Šrámek, Stanislav

člen, starosta JSDH

Tichá č.p. 55

728 133 644

10

Štefek Stanislav

člen, JSDH

Tichá č.p. 523

777 059 244

Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:   

  1. Povodňový plán, Povodňová kniha - v písemné podobě (i digitální podobě na PC)
  2. PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu)
  3. televizní přijímač, rozhlasový přijímač - rádio s ČR1
  4. ruční akumulátorové osvětlovací prostředky (nouzové osvětlení pracoviště PK)
  5. mobilní telefony, telefony, fax, kreslící a psací prostředky
  6. fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, dalekohled, měřící pásmo 50 m
  7. proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, záložní oděv a obuv

Povinnosti členů povodňové komise


Předseda povodňové komise:

i.    rozhoduje o svolání povodňové komise (PK)
ii.    řídí činnost PK
iii.    na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
iv.    organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru obce Tichá (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky)
v.    rozhoduje o nasazení sil a prostředků
vi.    rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Frenštát pod Radhoštěm
vii.    schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
viii.    informuje nadřízenou PK ORP Frenštát pod Radhoštěm o vzniklé situaci a přijatých opatření

Dále povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

•    osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK
•    zodpovídá za aktualizaci (digitálního) Povodňového plánu
•    schvaluje a předává Zprávu o povodni (§76 zákona 254/2001 Sb.)
•    organizuje povodňové prohlídky (§72 zákona 254/2001 Sb.)

Místopředseda povodňové komise:

V nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise a plní tyto úkoly:
i.    spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru obce Tichá - telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky
ii.    spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků
iii.    plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

V  době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovory o zajištění zemních strojů
(rypadla, nakladače, hutníci prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky apod.),
mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu apod. Výsledky jednání o zajištěné technice a prostředků
zapisuje vždy do Povodňové knihy.
          
Člen povodňové komise:

i.    vede přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů obce Tichá
ii.    řídí hlásnou a hlídkovou službu a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně
iii.    vede přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) v obci (pro případ nutnosti rychlého odpojení)
iv.    vede přehled o místech lékařské pomoci (rychlá pomoc při úrazu)
v.    spolupracují s hygienickou a veterinární správou
vi.    organizuje likvidaci uhynulých zvířat
vii.    organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou (přistavení cisteren)
viii.    řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob (Evakuační místo: místní Základní škola)
ix.    organizuje zásobování evakuovaného obyvatelstva potraviny, ošacení, apod.
x.    rozhoduje o přidělení humanitární pomoci postiženým občanům
xi.    zabezpečuje spolupráci s ČČK a ostatními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, ....)
xii.    organizuje ostrahu majetku v zaplavených nemovitostech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů)
xiii.    zabezpečuje provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni (foto, video)
xiv.    vede centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Tichá
xv.    plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
       
   Zapisovatelka:

i.    aktivuje pracoviště PK
ii.    udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
iii.    vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
iv.    přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje situaci) o zjištěném aktuálním povodňovém stavu z obce Kunčice pod Ondřejníkem
v.    neprodleně informuje PK obce Kopřivnice - Vlčovice a PK ORP Frenštát pod Radhoštěm o aktuálním povodňovém stavu na k.ú. obce Tichá
vi.    zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy
vii.    plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
________________________________________
Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s § 78 čl. 1 vodního zákona 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.