A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Tichá je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Tichávka km 0,000 – 11,340 (Frenštát pod Radhoštěm – Tichá).

Řešeným územím protékají vodní toky Tichávka, Rakovec, Dlouhý potok a Bystrý potok a jejich přítoky  a několik bezejmenných pravobřežních a levobřežních přítoků. Některé vodní toky při povodňových stavech ohrožují stávající zástavbu, proto je potřeba chránit stávající i nově navrženou zástavbu před povodňovými stavy vodních toků.

potok Tichávka

 LB i PB inundace podél celé obce Tichá ; ř.km 0,00 - 11,34

Pravobřežní inundace potoka Tichávky postihuje zástavbu v celém katastru obce.

Levobřežní inundace potoka Tichávky je řídce zabydlena, ale i tady povodeň může napáchat škody na lidských sídlech.

Inundace potoka Tichávky zde postihuje zástavbu rodinných domů a infrastruktury obce. Koryto potoku zde prochází v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad, pozemků, garáží i komunikace III/48310, III/4848 a III/4864  Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá – Vlčovice (část Kopřivnice).