Hydrologické údaje

Tichá je rozložena v podél páteřního toku  - potoku Tichávka, jeho četnými přítoky -  zejména jeho levým přítokem potokem Rakovec. Tichávka pramení v Beskydech pod vrcholem Skalka a po průtoku katastrem Kunčice pod Ondřejníkem vtéká do katastru obce Tichá, který opouští těsně před svým soutokem s Lubinou do které se vlévá zprava u Vlčovic. Celková délka toku Tichávky je 14,15 km. Odtud vyplývá že charakter povodní v Tiché má spíše charakter záplav z přívalových srážek nebo povodní z tajícího sněhu - tedy povodňových epizod častých, rychlých a relativně krátkých, o to však víc nebezpečných.

V podhorské oblasti jsou odtokové poměry odlišné od nížin, vzhledem k prudším a intenzivnějším srážkám, většímu povrchovému sklonu a přítomnosti kvartérních překryvů, plnících funkci nádržních kolektorů.

Na území katastru Tichá se nacházejí další, méně významné toky:

  • Lubina, délka – 36,30 km.

  • Dlouhý potok a Bystrý potok, které se oba na katastru obce vlévají zprava do Lubiny.

  • Rakovec a Lubinka - jsou potoky patřící do správy Lesy ČR s.p. - správa toků povodí Odry

 

Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových nebo déletrvajících stacionárních srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Tichá se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění naTichávce, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích a lávkách docházet. Postiženým územím jesou mostky a zúžení na výstupu Tichávky z katastru obce.

Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky doprovázeném dešťovými srážkami.

Mapa vodních toků na katastru obce