Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.


Přirozená povodeň

Vzhledem k netypické povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Tichávka, lze povodeň jen omezené předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ – konkrétně předpověď srážek, aktuální radarová data – www.chmi.cz..

S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň rychlého typu - lze vývoj povodňové situace dobře odhadnout a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod. jen ve velmi krátkém čase. Z toho důvodu musí PK obce na základě zkušeností odhadovat hydrologický dopad na obyvatelstvo ze všech možných dostupných zdrojů o předpovědi srážkové činnosti ve svém území.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek , tzv. blesková povodeň,  je zde naopak povodní typickou a může se objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Přirozenou povodní od vodního toku Tichávka je ohrožována obec Tichá a výše položené Kunčice pod Ondřejníkem, kdy může být zaplaveno několik desítek budov.

Místa ohrožená bleskovou povodní na území obce Tichá. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Ochrana před povodněmi – přívalové povodně – INDIKÁTOR PŘÍVALOVÝCH POVODNÍ (FLASH FLOOD GUIDANCE) ČHMÚ

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 20 - 30 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.

Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu Tichá se nachází žádný významnější zdroj nebezpečí úniku pro obec ani další obce po toku Tichávka. O úniku nebezpečných látek do povodňových vod musí vydat obec varování.

Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu obce Tichá procházejíí místní komunikace III. třídy III/4864, III/4848 a III/48310. Pokud dojde k zatopení jejích částí, a silniční provoz tak bude znemožněn, musí obec přijmout náležitá opatření pro zamezení vjezdu/výjezdu dopravních prostředků do postižené oblasti a vyznačit příslušné zákazy a objízdné trasy.
 

Ohrožení obce povodní z toků Tichávka, Lubina, Rakovec, Lubinka, Bystrý a Dlouhý potok a povrchovým stokem

Povodeň při opuštění koryta potoku Tichávka  zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy.

(viz kapitola Ohrožené a ohrožující objekty).

 

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
je způsobována
o    Ledovými jevy
o    Srážkami velké intenzity – přívalovými (bleskovými) povodněmi

Pro absenci výskytu vodních děl a vodních nádrží není obec Tichá ohrožena zvláštní povodní.

Sesuvy půdy:
Na území obce se nacházejí plošná reálná a potencionální sesuvná území, která jsou vyznačena podle aktuálních podkladů České geologické služby – GEOFOND, která zasahují i do části zastavěného území. Největší sesuvy hrozí v oblasti Tichavské hůrky, a dosahují až do koryta Tichávky.


Ledové jevy:
Území katastru obce Tichá na Moravě je ohrožováno ledovými jevy.
K nápěchům dochází u posledních domů v katastru Tiché, kde Tichávka opouští katastrální území.